TIETOSUOJASELOSTE
TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä
Suomen Tarrapaino Oy
(y-tunnus 2768845-8)
Sirrikuja 2, 00940 Helsinki

 

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marko Rantala, sähköposti: marko.rantala@tilgmann.fi

 

3 Rekisterin nimi
Suomen Tarrapaino Oy:n asiakas-, toimittaja- ja sidosryhmärekisteri (sijainti: toiminnanohjausjärjestelmän rekisterit)

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimintaan liittyvien asiakas-, toimittaja- ja muiden sidosryhmäsuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä toiminnan yleiseen kehittämiseen asiakkuuden, toimittajasuhteen ja muun asiallisen yhteyden kuten yhteistyökumppanuuden perusteella.

 

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan käsitellä seuraavanlaisia tietoja:
Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, tehtävänimike, työnantajayrityksen nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Palvelujen tai tuotteiden hankintaan ja maksuihin liittyviä tietoja, muistiinpanoja sekä muita rekisteröidyn itsensä antamia tietoja. Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde sekä asiakkuuteen, toimittajasuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot.

 

6 Henkilötietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja asiakas-, toimittaja- ja sidosryhmärekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Suomen Tarrapaino Oy:n välisen kanssakäymisen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä kontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 6 vuotta. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan yhteydenottopyyntöjen, tilausten, tarjouspyyntöjen ja asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteriin voidaan lisätä myös Suomen Tarrapaino Oy:n yhteistyökumppaneiden toimittamia tietoja.

 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi- sekä laskutuspalvelua tarjoaville yrityksille, jotka käsittelevät tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisen palveluntuottajan palvelimilla ja laitteilla, jolloin niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden kautta. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

9 Rekisterin suojaus
Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja tietoturvaohjelmistoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain siihen oikeutetut henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatut asiakasrekisterin käyttöoikeudet henkilöille myöntää ja niitä valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla ja Windows10:n ja F-Securen tietoturvaohjelmistoilla.

 

10 Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen asiakas-, toimittaja- tai muu sidosryhmäsuhde. Rekisteröidyn on vaatimuksen yhteydessä yksilöitävä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarvittavat seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakas-, toimittaja- ja sidosryhmärekisteriin on talletettu.

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

 

Tietoa evästeiden käytöstä verkkosivuilla
Käytämme sivustollamme kolmansien osapuolien tarjoamia analytiikkaohjelmistoja, jotka asettavat seurantaevästeen käyttäjän selaimeen. Evästeen avulla voidaan seurata, onko samasta selaimesta vierailtu sivustolla aiemmin. Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Evästeiden avulla kerätään tietoja  selaimella käydyistä sivuista, selaimen ip-osoite, kellonaika, mistä verkko-osoitteesta selaimella on tultu verkkosivustolle, miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta verkkosivustolle on tultu. Useimpien internet-selainten asetukset sallivat evästeiden käytön poiskytkemisen.