TILGMANNS HISTORIA
Tidslinje
1860-1870
1880
1890-1900
1910-1930
1940-1950
1960
1970-1990
2000-2020

Tilgmann grundades i Helsingfors redan år 1869. Företagets föränderliga historia är en intressant överblick över tryckeriverksamhetens utveckling. Produkterna har under årtiondena omfattat i tillägg till förpackningsmaterial även kartor, sedlar och brädspel.

Med hjälp av tidslinjen kan du bekanta dig med fascinerande historier från de gångna årtiondena.

1860-1870

Tilgmann byggs i centrala Helsingfors

Företaget

Tysken Ferdinand Tilgmann grundade år 1869 stentryckeriet, som bar hans namn, i Helsingfors. Han hade fått en gedigen utbildning, men var även konstnärligt begåvad och intresserad av tryckeribranschen.

År 1872 köper Ferdinand Tilgmann tre tomter i hörnet av Annegatan och Lönnrotsgatan, där han bygger sitt tryckeri.

Tryckeriet

Ferdinand Tilgmann uppfann tryckerimaskinen Miu, som använder rullpapper, och den får ett gott mottagande inom branschen, men det trycks aldrig i fler än tre exemplar. Den är aningen för modern för sin tid. Tillverkningen av prototypen kostade 9 000 finska mark, vilket var en ansenlig summa.

Visste du att...

Ferdinand Tilgmann fick i uppdrag att trycka Finlands stora översiktskarta? Eftersom han även hade genomgått specialutbildningen för kartritare, graverade han stenplattorna själv.

1880

Tryckningen av sedlar startas

Företaget

Ferdinand Tilgmann grundar Finlands Banks sedeltryckeri år 1885. Detta är ett hedersuppdrag, då det är landets första egna sedeltryckeri.

Tryckeriet

Den första sedeln som trycktes i Finlands Banks eget sedeltryckeri utformades av Ferdinand Tilgmann och  Friedrich Wanderer. Sedeln trycks i fem och tio marks valörer och de lanseras år 1889. Den av Tilgmann utformade sedeln tas bort från den officiella sedelserien först år 1945.

Visste du att...

Den första tillfälliga marksedeln avviker i formatet från nuvarande sedlar: den är 13,5 cm bred och 9,5 cm hög. Den tillverkas vid F. O. Liewendahls boktryckeri, SKS boktryckeri samt Tilgmanns boktryckeri innan det officiella sedeltryckeriet grundas.

1890-1900

Tryckeriet utvecklas

Företaget

Företagsformen ändras till aktiebolag. Tilgmanns rykte som ett bra tryckeri befästs. Tryckeriet får i uppdrag att ombesörja flera olika kartbeställningar samt äran att vara först ut med att åt Poststyrelsen trycka så kallade brevväxlingskort och internationella svarskuponger.

Ferdinand Tilgmanns son Ernst tar över ledningen av företaget tillsammans med löjtnant och baron Gösta Sackleen.

Tryckeriet

Ferdinand Tilgmann ger mekaniken och automatiken en ännu viktigare roll och satsar på snabbtryck. Fotoetsning, det vill säga tryckplattor tillverkade med kemiska och fotografiska metoder, tas i bruk. Den våghalsiga investeringen lönar sig och genererar ekonomisk tillväxt.

Dessutom används den snabba acceidenstryckmaskinen, vars kapacitet uppgår till 1 600 tryck i timmen. År 1905 grundar Tilgmann pappersförädlingsföretaget Ab Chromo, vars specialområde är tillverkning av konsttryckpapper och -kartong.

Visste du att...

Ferdinand Tilgmann flyttar tillbaka till hemlandet Tyskland med familjen i ett år och börjar som 61-åring studera till kompositör vid det lokala konservatoriet.

Sonen Ernst Tilgmann får år 1903 sparken som VD, eftersom han misslyckas med att få en rysk kund att betala för en stor beställning. Han återvänder till företaget år 1906, först som revisor och sedermera återigen i ledningsuppgifter.

1910-1930

Familjeföretaget övergår till Amos Anderson

Företaget

Ferdinand Tilgmann avlider år 1911. År 1916 köper Amos Anderson aktiemajoriteten i företaget. Han sammanslår Tilgmann med Öflund & Petterson, Helsingfors bok- och stentryckeri, Weilin & Göös stentryckeri, Lilius & Hertzberg samt Åbo Stentryckeri. Det på det här sättet bildade storföretaget tar genast en ledande position inom stentryckeribranschen.

Tryckeriet

Tilgmann har fler än 1 000 anställda, varav en fjärdedel arbetar med offsettryck. Fyrtio procent av Tilgmanns omsättning genereras av offsettryck, varför företaget specialiserar sig ännu mer i den ifrågavarande trycktekniken.

Offsettryck lämpar sig särskilt väl också för tillverkning av förpackningsmaterial. Tilgmanns enorma kapacitet gör det möjligt att lösa även de mest krävande förpackningsproblemen. Utöver själva tryckarbetet sköter företaget även efterbearbetningen, såsom laminering, glättning och stansning av förpackningsprodukter.

Visste du att...

Också den sista representanten för släkten Tilgmann lämnar företaget, då Ernst Tilgmann drar sig tillbaka från företaget. Oskar Öflund anställs till företaget som verkställande direktör. Öflund började sin karriär som lärling hos Ferdinand Tilgmann, men har sedan dess även arbetat för konkurrenterna.

1940-1950

Från böcker till förpackningsmaterial

Företaget

Efter krigsåren fokuserar Tilgmann istället för på boktryckning ännu mer på produktionen av förpackningsmaterial. Tilgmanns förlag Kuvataide publicerar produkter i form av allt från enkla kortlekar till högklassiga bildverk. År 1951 lanseras brädspelet Den försvunna diamanten (Afrikas stjärna), som tryckts av Tilgmann.

Tryckeriet

År 1955 lägger Tilgmann ned stentryckeriet och demonterar de sista femton snabbstentryckmaskinerna och säljer av dem som skrot. Också merparten av de 40 000 färdigt litograferade tryckstenarna kasseras.

År 1957 börjar Tilgmann använda djuptrycksteknik, som jämte flexotryck används särskilt i produktionen av förpackningsmaterial. Företaget har kapacitet att skapa också mer ovanliga former, såsom runda ostförpackningar.

Visste du att...

Ferdinand Tilgmanns sonson Arnold Tilgmann illustrerar 1 500 vykort, varav de med militära drag är mycket populära särskilt under krigsåren.

1960

Tilgmann firar 100-årsjubileum

Företaget

Tilgmanns guldår infaller på 1960-talet. Företaget har uppnått en mycket stark position på marknaden och fokuserar allt mer på tryckning av förpackningsmaterial. I slutet av årtiondet finns skäl för firande, då Tilgmann firar sitt 100-årsjubileum år 1969. Till ära av jubileet trycks företagets historik, där dess beundransvärda fotspår i tryckerivärlden lyfts fram.

Tryckeriet

Tilgmann är Finlands största tryckeri och i en ledande ställning i nästan all tryckning från förpackningsmaterial till böcker, brädspel och konstnärsmaterial.

Visste du att...

År 1962 avlider Amos Anderson och testamenterar alla sina aktier i Tilgmann till stiftelsen Föreningen Konstsamfundet, som han grundade på 1940-talet. I själva verket är stiftelsen Amos Andersons enda arvtagare.

1970-1990

Förändringarnas årtionden

Företaget

Nästkommande årtionden innehåller stora förändringar för Tilgmanns del. Verksamhetsmiljön genomlever ändringar och även på Tilgmann börjar man mer av den tidstypiska specialiseringen. Kraven förändas, varför det lönar sig att separera företaget i egna enheter, som kan fokusera på respektive kunskapsområden.

På 1970-talet börjar man sälja av aktiebeståndet. Först förvärvas Tilgmann av Kymmene Aktiebolag och på 1980-talet övergår ägarskapet till Yhtyneet Paperitehtaat. I slutet av 1990-talet förvärvar Edita Oy (fd. Statens tryckericentral) Tilgmann och en annan ledande etikettleverantör, Drumsö Tryckeri, och fusionerar dem till divisionen Edita Label.

Tryckeriet

Sedan år 1990 fokuserar företaget enbart på tryckning av etiketter.

Visste du att...

Produktionsavdelningen flyttas år 1971 från centrala Helsingfors till Finno i Esbo till en tomt, på vilken det finns utrymme att expandera ännu under många år. Byggnaden i hörnet på Annegatan och Lönnrotsgatan görs om till en mer typisk kontorsbyggnad, som idag brukas av Europeiska kemikaliemyndigheten.

2000-2020

Tilgmann gör comeback

Företaget

I början av 2000-talet koncentreras tillverkningen av etiketter till en fabrik i Sjundeå. Den huvudsakliga inriktningen är fiberbaserade etiketter med djup- och offsettryck. Tilgmann ökar exporten till både Sverige och Ryssland, och i början av 2010-talet kommer nya kunder att hittas särskilt i Sverige. Vid samma tid inleds också tillverkningen av etiketter för plastflaskor med hjälp av den så kallade flexotrycktekniken.

I mitten av 2010-talet förverkligades den första expansionen på länge genom företagsförvärv. Tilgmann köpte Turun Offsetpaino Oy, som också tillverkar fiberbaserade etiketter. Ungefär samtidigt började man att expandera till Sverige och återinföra flexibla förpackningar i produktsortimentet.

Tryckeriet

Självhäftande etiketter har länge varit den snabbast växande etikettlösningen. År 2016 utökas Tilgmann-koncernen med Paperityö Oy från Helsingfors, som grundades 1921 och som är en av landets ledande tryckerier av självhäftande etiketter. Genom att kombinera sakkunskapen och affärsverksamheten från Paperityö blir Tilgmann återigen Finlands ledande tillverkare av etiketter. Genom att lägga till de två ledande etikettverksamheterna i Estland blir Tilgmann återigen en ledande aktör i Norden och Baltikum.

Framtiden

Tilgmann ser sig själv som en stark aktör, inte bara inom etiketter utan även inom kartongförpackningar i framtiden. Kartong är ett av de största segmenten av förpackningsmaterial, har goda framtidsutsikter och är miljömässigt hållbart. Som ett nordiskt företag har Tilgmann stor erfarenhet av fiberbaserade material och koncernen arbetar aktivt med olika alternativ för att få tillbaka denna produktgrupp som en betydande del av produktsortimentet.